Parashot Parasha Nitzavim n.52 The Studio in Venice by Michal Meron
Parashot Parasha Kitetze n.50 The Studio in Venice by Michal Meron
Parashot Parasha Shoftim - Shofetim n.49 The Studio in Venice by Michal Meron