Tag Archive for: The Studio In Venice

Parasha Naso – Parashot Naso - THIS WEEK'S Parasha n.36 Jewish Art - The Studio in Venice by Michal Meron – The Illustrated Torah Scroll
Parasha Bemindbar – Parashot Bemidbar - THIS WEEK'S Parasha n.35 Jewish Art - The Studio in Venice by Michal Meron – The Illustrated Torah Scroll